Ons privacybeleid

Privacyverklaring Happy pets – Happy you

Gevestigd aan de Nieuwestraat 18, 7031 EX Wehl, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.happypets-happyyou.com

Nieuwestraat 18

7031EX Wehl

0639484688

Persoonsgegevens die wij verwerken
Happy pets – Happy you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@happypets-happyyou.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Happy pets – Happy you verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Telefonisch- of mail contact ndien het nodig is om onze dienstverlening uit te goed kunnen voeren
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Happy pets – Happy you verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Happy pets – Happy you neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy pets – Happy you) tussen zit. Happy pets – Happy you gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor automatische besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Happy pets – Happy you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: Samenwerkingsduur + 7 jaar
Reden: Wegens de belastingplicht moeten deze gegevens ook na de samenwerking nog 7
jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Happy pets – Happy you verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Happy pets – Happy you. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@happypets-happyyou.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Happy pets – Happy you wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Happy pets – Happy you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@happypets-happyyou.com

Happy pets – Happy you heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.

Klantenstop

Wij hebben momenteel een klantenstop.
Dit houdt in dat wij geen nieuwe klanten aannemen voor meerdaagse opvang, vakantie opvang of dagopvang, dit geldt ook voor eenmalige opvang.
Wij hanteren geen wachtlijst voor meerdaagse/vakantie opvang.
Voor vaste dagopvang hanteren wij wel een wachtlijst, klik hier voor de voorwaarden